Waarnemen

Het vermogen tot waarnemen volgens Laszlo is dat ons vermogen tot waarnemen is niet beperkt tot de voortplanting van golven in het elektromagnetisch veld of in de lucht, noch tot alleen onze fysieke gewaarwording. Wij zijn, op manieren die verder gaan dan onze ogen en oren en daarboven uitstijgen, verbonden met de wereld. En net als alle menselijk vermogens is de een beter ontwikkeld in het een dan een ander die weer heel goed is in bijvoorbeeld sportieve prestaties.

Als we uit gaan dat we onze vermogens tot waarnemen groter zijn dan tot voor kort, voor normaal werd aangenomen, verandert dit alles wat wij over de wereld en over onszelf weten. Het besef of misschien alleen ons gevoel of intuïtief weten dat we, buiten onze zintuigen om, met elkaar en de wereld verbonden zijn is niet echt nieuw. De zogenaamde primitieve volken wisten dit al en werkte daar ook mee. Doormiddel van rituelen stemmen sjamanen zich af op een hogere realiteit. Zij ontleenden hun inzichten aan de in de hogere werkelijkheid opgedane buitenzintuigelijke ervaringen. En zo verwierven de stichters van de wereldreligies hun verbondenheid met een hoger bestaansdomein profetische inzichten.

De wetenschap
De wetenschap ondergaat in deze tijd een belangrijke verschuiving. De visie die eerst alleen uitging van het bestaan van alleen afzonderlijke stoffelijke dingen, met alleen mechanistisch onderlinge relaties van oorzaak en gevolg is niet meer toereikend. De conventionele voorstelling van het universum vertoont grote tekortkomingen.

Zo zijn materie en energie niet de primaire hoedanigheden van het universum en is aangetoond dat ruimte niet leeg noch passief is: ze is geheel doordrongen van virtuele energieën en informatie. Het universum is een integraal en evoluerend systeem, gekenmerkt door coherentie en samenhang.

Wetenschappers zijn bezig een hogere dimensie van het universum te ontdekken. Deze dimensie wordt geassocieerd met de geheimzinnige oceaan van virtuele energie waaraan de misleidende naam kwantum vacuüm is gegeven. Dit is misleidend omdat deze hogere dimensie geen deel uitmaakt van de kwantumwereld, maar erachter schuilgaat.

Bovendien is het geen vacuüm, maar een plenum, het is volle ruimte in plaats van lege ruimte. Het verenigd vacuüm is in feite dus een kosmisch plenum en is drager van het nulpunt-energieveld. Het is het verenigde veld waarnaar Einstein tegen het eind van zijn leven op zoek was. Wetenschappers realiseren zich nu dat dit de oergrond is die alle dingen in ruimte en tijd voortbrengt maar ook de uiteindelijke bestemming waarin ze weer worden opgenomen.

Akasha
Het verenigd veld is de herontdekking van de millennia jaren oude begrip Akasha. Het Sanskriet-woord Akasha betekent in het oude India ‘kosmische ruimte’, wat overeenkomst met ons begrip ruimte. De term verwees echter niet alleen naar ruimte in de moderne zin, maar ook en vooral naar hogere bestaansdimensies van het leven. De Rishi’s woudfilosofen van het oude India geloofde dat alle dingen uit deze kosmische bron – Akasha – voortkwamen en er weer in werden opgenomen.

Akasha werd dan ook gezien als het eerste en meest fundamentele van de vijf elementen. Naast water, vuur, lucht en aarde. Van Akasha werd gezegd dat dit elke met de eigenschappen van alle vijf de elementen in zich herbergde. Ook geloofde men dat Akasha sporen bevatte van alles wat ooit in ruimte en tijd was gedacht, gevoeld, gedaan en ervaren. Zo gezien is Akasha het duurzame geheugen van de kosmos. Het is heel goed mogelijk om toegang te krijgen tot het Akashaveld. Dit alles vormt zelfs een fundamenteel bestanddeel van de menselijke ervaring. De Akasha ervaring getuigt ervan dat wij op subtiele maar effectieve manier met elkaar verbonden zijn.

Sensorisch waarnemen
Het menselijk energieveld waarnemen en reguleren. In feiten doen we dat al heel vaak. Niet altijd bewust of we negeren het of we noemen het anders. Voorbeelden daarvan zijn:
•  je voelt dat iemand naar je staart
•  je ontmoet iemand en je mag die meteen
•  vaag gevoel dat er iets goeds staat te gebeuren maar je weet nog niet wat.

Je voelt het menselijk energieveld door gebruik te maken van wat men hoger zintuigelijke waarneming noemt. Dit verwijst naar de uitbreiding van onze zintuigen buiten het normale bereik waaraan we gewend zijn. Soms wordt dit ook het 6e zintuig genoemd. Ander termen die voor dit vermogen gebruikt zijn, zijn o.a. helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid. Het omvat onze normale 5 zintuigen zien, horen, aanraken, proeven en ruiken.

Elke helderziende, paragnost of medium gebruikt een vorm van schouwen, die zich tot voorbij de grenzen van de vijf zintuigen uitstrekt. Dan hebben we het dan over buitenzintuiglijk waarnemen. De waarneming komt tot de helderziende in de vorm van visuele beelden “gezien” worden, bewust worden. Wanneer je het woord helder zien, helder horen, enz. gaan ontleden, dan betekent dit “duidelijk zien, horen, enz.”.

Je kunt zelfs nog verder gaan met de vergelijkingen, door te zeggen dat dit uitingen zijn van de psychische energie. De paranormaal begaafde is in staat om zijn psychische energie uit te zenden en die uitgezonden psychische energie ook weer terug te laten keren. Alles wat de uitgezonden psychische energie op zijn reis heeft waargenomen wordt nu in het bewustzijn van de uitzender (de helderziende) gebracht. Dat noemt men dan waarnemen of schouwen.

Als energetisch- en paranormaal therapeut kan het ook zijn dat je informatie ontvangt doormiddel van mediumschap. Een medium is de schakel tussen de geestenwereld van de overleden mensen en de wereld zoals we die hier zien op aarde. Het medium legt contact met de energie van de overledenen en komt met specifieke informatie zowel uit het verleden als uit het nu. Dit mediumschap is onder te verdelen in verschillende vormen zoals:
• Een psychic reading
• Psychometrie
• Mentaal mediumschap

Heeft u nog vragen? Neem gerust even contact met mij op.